Overdenking

Driekoningen….

Vandaag, de dag waarop ik dit schrijf, is het “drie koningen”. Velen, waaronder ook ik, wisten niet
wat er op deze dag wordt herdacht. Het is de dag waarop wordt herdacht dat de wijzen de ster zagen
die hen leidde naar (de) koning Jezus.


Het jaar 2022 is een feit! We kijken terug op 2 bizarre jaren, jaren waarin het leven is ontwricht. Door
de pandemie? En/of door de maatregelen? De media hebben ons twee jaar geïnformeerd over
besmettingscijfers, hierdoor is veel angst ontstaan. Het welzijn heeft een aardige deuk opgelopen. Bij
verschillende eigenaren en werknemers van kleine bedrijven en de horeca geldt dit ook voor de
welvaart.


Er worden verschillende waarheden en onwaarheden verteld en geschreven, maar wat is waar en wat
is niet waar? Het blijft moeilijk om dat te bepalen. In de landen om ons heen ontstaat steeds meer
discriminatie of uitsluiting, ook dit kan als beangstigend worden ervaren. Gaat dat in Nederland ook
toenemen? Zijn dit de weeën voor de grote 7-jarige verdrukking? En wat te denken over de QR-code?
Laat deze onderwerpen geen punten van discussie zijn, maar voer opbouwende en liefdevolle
gesprekken.


‘Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees
barmhartig en bereid de minste te zijn.’ (1 Petrus 3:8)
Gods Woord geeft ons adviezen, of beter gezegd, geboden:
In 1 Thessalonicenzen 5:21-22 schrijft Paulus: ‘Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u
van elke vorm van kwaad.’


In Mattheus 16 en 24 zegt Jezus: ‘Let op de tekenen des tijds.’
Jezus spreekt in Mattheus 24 over de tijd dat Hij zal terugkomen op deze aarde en voet zal zetten op
de Olijfberg: de dag des oordeels. Vóór dat moment, geloven we, zal Jezus Zijn bruid ophalen, Zijn
gemeente ofwel diegenen die Hem trouw zijn gebleven.

We gaan Hem tegemoet in de lucht (1 Thess. 16, 17), dat betekent dat Hij op dat moment (nog) niet
op de aarde is. Wanneer dat zal zijn weet niemand, alleen de Vader. Belangrijk voor ons is dat we
daar klaar voor zijn en niet verslappen, maar Hem blijven zoeken, lofprijzen en aanbidden.


Net als de tijd dat het volk Israël werd aangevallen door de giftige slangen en ze, voor hun redding,
hun blik moesten richten op de koperen slang van Mozes, zo moeten wij ons (blijven) richten op Jezus.
Nee, niet op de ‘drie koningen’, maar op de enige echte Koning die voor ons een woning heeft
klaargemaakt in het huis van de Vader! Blijf dicht bij deze Koning!


Tijdens de laatste ‘bidden & beleven’ bijeenkomst was het onderwerp de Galileïsche Bruiloft, Dit werd
door Jezus als voorbeeld gebruikt voor het huwelijk tussen Hem en Zijn gemeente. Een basis voor deze
avond was de documentairefilm ‘het Mysterie ontrafeld’. Hierin wordt de opname van de gemeente
uitgelegd. Mocht u deze film graag willen zien, dan horen we dat graag.


Ik wil u voor dit jaar de volgende bemoedigende Bijbeltekst meegeven:
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u
verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen!’ (Mattheus 11: 28-30)


Gert Mik