Overdenking

AFSCHEIDSWOORDEN
Paulus neemt na ongeveer drie jaar afscheid van de oudsten van de gemeente uit Efeze. Daarbij spreekt hij de
woorden uit Handelingen 20:27 (GNB) “Ik heb niets nagelaten om u het heilsplan van God in zijn volle
omvang bekend te maken.”
Nou ben ik geen Paulus, maar ik ben in de Open Poort ook aan mijn laatste serie preken uit het boek
Handelingen begonnen. Afgelopen zondag ging de preek over Handelingen 4:14 (NBV) “Toen de leden van het
Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde
mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden
verkeerd.” In de preek hebben we onder andere stilgestaan bij Bijbellezen voor het zijn bij Jezus. Stilstaan bij
het doen van geestelijke oefeningen zoals Bijbellezen hebben we in de afgelopen jaren gedaan om open te
staan voor God die naar ons omziet. God is zijn heilsplan aan het uitwerken. Dat is Gods missie!

Komende zondag hoop ik te preken over omzien naar elkaar in de gemeente van Jezus Christus aan de hand
van Handelingen 6:1 en verder (NBV) “Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.

Ik zal nog niet weggeven waar de preken die ik nog mag houden precies over gaan. Maar op 20 juni hoop ik te
preken over omzien naar onze medemens vanuit Handelingen 8:4-5 (NBV): “4 Degenen die verdreven waren,
trokken rond en verkondigden het woord van God. 5 Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde
hun de Messias.”
Op zondag 4 juli hoop ik in mijn afscheidspreek in te gaan op omzien: een rode draad in de Bijbel. In de Open
Poort heb ik het heilsplan van God vooral verkondigd vanuit omzien. Ik hoop dat als we elkaar na mijn afscheid
weer zien dat omzien als onderwerp en praktijk blijft hangen. God heeft ten diepste naar mensen omgezien in
het reddingswerk van Jezus Christus. Dat is waar wij uit mogen leven. Dat is het Goede Nieuws dat wij aan
andere mensen mogen doorgeven.

Persoonlijke afscheidswoorden bewaar ik voor de laatste dienst.
Hartelijke broedergroet, Timothy Alkema