Overdenking

Welk een vriend is onze Jezus…..

Hoe bekend is dit lied! Prachtig toch het beeld van Jezus als onze vriend? Hoe dichtbij kan onze Heer komen?

Maar kan dit eigenlijk wel? Mogen we Jezus wel ‘onze vriend’ noemen? Jezus is toch God?

Moet je eens zien hoe Johannes de opgestane Jezus omschrijft in Openbaring! (Openbaring 1: 9-18) En we weten toch dat God magistraal groot is, onbevattelijk? God is de Eeuwige, de Almachtige.

Als Mozes vraagt om God te zien, dan antwoord God dit; Hij (God) zei verder: U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven bijven. (Exodus 33:20). god is zo puur en zonder enige smet of onreinheid dat een zondig mens niet in Zijn nabijheid kan komen…. we zouden direct sterven. Mozes mag uiteindelijk ook maar een glimp van God opvangen… meer niet. In het Bijbelboek 1 Koningen lezen we, in hoofdstuk 19, dat Elia God mag ontmoeten, maar Elia omwikkelt zijn gezicht met zijn kleed. Hij weet…. hij kan als zondig mens God niet zien en leven.

Maar dan komt Jezus… God wordt mens in Jezus van Nazareth. God de Zoon daalt naar ons af. Johannes zegt ons dan: Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)

In Jezus Christus mogen wij God zien en ontmoeten, in Jezus zien we Gods hart, wie Hij ten diepste is. Hoe kostbaar dit is, blijkt uit de openingswoorden van 1 Johannes: wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens.

God de Zoon, die er was vanaf het begin, die het Woord des levens is… mens geworden is Jezus… onnoemelijk dichtbij… de discipelen konden Jezus zien (aanschouwen) en aanraken. Wow!

Dus Jezus is heel, heel dichtbij ons gekomen. Hij was één van ons. Hij wandelde met ons. Maar was Hij zo dichtbij dat wij Hem naast Heer en God ook Vriend mogen noemen?

Jazeker, want dit zegt Jezus tegen Zijn discipelen in het Johannes evangelie: Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, (namelijk) dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb.

Jezus noemt zijn discipelen vrienden! En ook al hebben wij niet met Hem gewandeld toe Hij op de aarde was, wij mogen elke dag met Hem wandelen… in de Geest. Ook wij mogen onszelf Zijn discipelen noemen… en dus ook Zijn vrienden! Is Jezus je Hee? Ben je Zijn discipel? Dan mag je Hem, naast Heer, God, Verlosser en Meester… ook gewoon ‘vriend’ noemen. Hoe mooi is dat!

Ds. Martijn Nijhoff