Overdenking

…[LATEN WE] ELKANDER AANSPOREN, EN DAT DES TE MEER, NAARMATE GIJ DE DAG ZIET NADEREN
HEBREEËN 10-25B
Bovenstaand vers is voor menig christen geen onbekend vers want we weten maar al te goed dat dit gedeelte
ons aanspoort om onze onderlinge samenkomsten niet te verzuimen en acht te geven op elkaar. Voor een
uitleg van dit vers hoef je ook niet al te ingewikkeld nadenken want laten we eerlijk zijn,.. Hebreeën 10 : 24 -25
is duidelijk genoeg. Het roept ons op om trouw te zijn maar ook de andere samenkomsten binnen de gemeente
niet te verzuimen. Toch kan het ingewikkeld worden als we in een tijd leven zoals nu want onze overheid heeft
bepaalde richtlijnen uitgevaardigd waardoor het de laatste 1,5 jaar minder eenvoudig was om toe te passen.

Ik moest afgelopen week denken aan een oproep van een voorganger die ik ooit hoorde en aan de gemeente
was gericht naar aanleiding van een evangelisatieactie heel lang geleden. De oproep was recht voor de raap en
blijkbaar ook recht uit het hart want het galmde hard door de kerkzaal


“ Beste gemeenteleden,.. jullie verloven zijn bij deze ingetrokken” .


Ik weet nog dat dit best wat geroezemoes veroorzaakte want blijkbaar was niet iedereen het ermee eens dat
ze acte de presence moesten geven bij de aangekondigde evangelisatieacties. Toch bracht dit de nodige
beweging in gang waardoor er ineens weer meer besef was dat ieders aanwezigheid bij evangelisatieacties
toch nodig was. Hoe kun je anders evangeliseren als de gemeente zelf zo goed als afwezig is tijdens zo’n actie.


Dit bracht mij in gedachten terug bij onze startzondag van alweer enkele weken geleden. Hoe fijn was het dat
bijna ieder er weer was na een periode waarin we voortdurend met richtlijnen rekening moesten houden. Stel
dat dit een evangelisatieactie was geweest en zoekenden waren daar ook aanwezig geweest, wat een
getuigenis zou daarvan uit zijn gegaan.


Recent kondigde de overheid aan dat de 1,5 meter regel weer van de baan is en activiteiten weer redelijk
normaal en veilig plaats mogen vinden. Toch was de afgelopen weken nog niet te zien dat we deze herwonnen
vrijheid maximaal benutten en daardoor de doordeweekse activiteiten nog niet optimaal bezocht werden.
Zeker in het licht van dat vervolgde christenen er veel meer voor over moeten hebben is dat toch wel bijzonder
en is het denkbeeldig “intrekken van verlof” iets wat misschien toch weer actueel is geworden. Immers het
gedeelte in Hebreeën 10:24-25 gaat echt niet alleen over de zondagse eredienst maar heeft ook betrekking op
alle andere activiteiten zoals bijvoorbeeld Bijbelstudie & Bidstond, Kringen enz. Want is het niet zo dat de bijbel
ons aanspoort om onze kennis van de bijbel te vergroten, samen op te trekken, te evangeliseren? Laten we, nu
de activiteiten op alle vlakken weer van start gaan, ons ervan bewust zijn dat we door simpelweg aanwezig te
zijn niet alleen elkaar maar ook onszelf kunnen bemoedigen en onszelf zo verder kunnen toerusten voor de
taak die de Heer zelf aan de gemeenten heeft gegeven ?


En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de]
aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en
des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben
met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Math.28:18-20

Jan van Oosten