Overdenking

Eénheid

Geliefde broeders en zusters,

Er zijn heel wat verschillende stromingen binnen christelijk Nederland en we hebben allemaal wel zo onze vooroordelen over andere geloofsgemeenschappen. De een vindt het te zweverig, de ander vindt het te traditioneel, weer een ander vindt het niet Bijbels genoeg en ga zo maar door. Door die verdeeldheid kunnen we het elkaar als christenen best moeilijk maken. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat we een ‘onze kerk’ en een ‘hun kerk’ groep hebben binnen het geloof. In de Bijbel wordt meerdere malen opgeroepen tot eenheid. Soms denken we dat het alleen gaat om eenheid binnen onze baptisten gemeenten. Maar als God het over eenheid heeft, dan heeft Hij het over eenheid binnen zijn gehele kerk, onder alle gelovigen. Net zoals dat in de tijd van het Nieuwe Testament ‘Joden’ en ‘gelovigen uit de heidenen’ ook een eenheid moesten vormen, ondanks de vele verschillen.

Paulus schrijft het volgende in Efeze 4: 1-7 en 11: 13a (HSV):

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede; één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één Goed en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

Efeze 4: 11-13a (HSV):

Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus – en Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God.

Paulus heeft het over ‘eenheid bewaren’. Eenheid bewaren betekent dat de eenheid er al is. God heeft aan ons, gelovigen, eenheid gegeven. Aan ons de taak om deze eenheid te bewaren, want ondanks dat God ons eenheid geeft, kunnen we deze eenheid blijkbaar wel kwijtraken. God heeft ons allemaal andere gaven en taken gegeven. Maar wat Paulus hier zegt is dat wanneer wij onze gaven en talenten bundelen, dat tot opbouw van het lichaam van Christus is.

We hebben elkaar als kerkgemeenschappen zo nodig, om samen Gods Woord te verkondigen in deze wereld die zich steeds meer van God afkeert. Laten we leren nederig en zachtmoedig te zijn, geduld met elkaar te hebben en elkaar in liefde te verdragen. Laten we uitgaan van wat ons verbindt in plaats naar wat ons verdeelt.

Ik wens u allen een gezegend en een liefdevol 2023, Jan Hofman